Oświadczenie prawne

Informacje i materiały na tej stronie internetowej są dostarczane przez Trina Solar Co., Ltd, („Trina Solar”) wyłącznie w celach informacyjnych. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed odwiedzeniem tej strony internetowej. Uzyskując dostęp do tej strony internetowej lub pobierając jakiekolwiek materiały z tej strony, wyrażasz zgodę na przestrzeganie i związanie się poniższymi warunkami przedstawionymi poniżej i innymi miejscami na stronie. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami, nie wchodź na tę stronę internetową ani nie pobieraj żadnych materiałów z tej strony. Kontynuowanie korzystania z witryny oznacza, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się podlegać temu oświadczeniu oraz przestrzegałeś wszystkich odpowiednich przepisów i regulacji.

 

Ograniczenia

Niniejsza witryna internetowa i inne witryny internetowe, do których prowadzą łącza, są przeznaczone wyłącznie do zgodnego z prawem użytku członków ogółu społeczeństwa. Niniejszym udziela się użytkownikom pozwolenia na dostęp do zawartości tej strony internetowej wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Jakiekolwiek nieautoryzowane kopiowanie, wyświetlanie, tworzenie kopii lustrzanych na serwerach niekontrolowanych przez Trina Solar lub inne wykorzystanie jakichkolwiek treści z tej strony internetowej może zostać uznane za naruszenie obowiązującego prawa. Przyjmujesz do wiadomości, że Trina Solar zastrzega sobie prawo według własnego uznania do odrzucenia lub zablokowania dostępu do strony internetowej w dowolnym momencie. Trina Solar może zmodyfikować, zawiesić, wycofać lub przerwać działanie tej witryny internetowej lub jej zawartości (w tym Oświadczenie prawne) w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

 

Prawa własności intelektualnej

Przyjmujesz do wiadomości, że rozumiesz, że zawartość tej strony internetowej jest chroniona w Chińskiej Republice Ludowej i na arenie międzynarodowej przez obowiązujące przepisy, w tym między innymi prawa autorskie i postanowienia traktatów, prawa dotyczące znaków towarowych, prawa patentowe i inne przepisy dotyczące praw własności i nieuczciwej konkurencji. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści na tej stronie (w tym między innymi do danych, słów, diagramów, obrazów, audio lub wideo) należą do Trina Solar lub powiązanych z nią stron. Bez uprzedniej pisemnej zgody nikomu nie wolno kopiować, powielać, rozpowszechniać, publikować, przedrukowywać, zmieniać ani wyświetlać zawartości tej witryny. Nikt nie będzie mógł tworzyć kopii lustrzanych na serwerach innych niż Trina Solar bez uprzedniej pisemnej zgody. Dostęp do tej strony internetowej nie daje żadnej licencji na prawa własności intelektualnej Trina Solar lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

 

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Trina Solar dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne, dokładne i kompletne informacje na tej stronie internetowej. Jednak fragmenty informacji zawartych w tej witrynie mogą zawierać nieaktualne informacje, nieścisłości i błędy typograficzne. Materiały i usługi na tej stronie internetowej są dostarczane na zasadzie „tak jak jest”, a Trina Solar nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, co do dokładności i kompletności materiałów lub usług świadczonych na tej stronie internetowej. W najszerszym zakresie dozwolonym i z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, Trina Solar zrzeka się wszelkich gwarancji dotyczących treści, dokumentacji, produktów i usług zawartych na tej stronie internetowej, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji zadowalającej jakości, zbywalności, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Trina Solar, jej funkcjonariusze, pracownicy lub agenci nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub straty jakiegokolwiek rodzaju wynikające z lub w związku z wykorzystaniem lub wykonaniem informacji, w tym między innymi za szkody lub straty spowodowane poleganiem na dokładności lub aktualność jakichkolwiek informacji lub szkody poniesione w wyniku przeglądania, rozpowszechniania lub kopiowania tych materiałów.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Trina Solar nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej ze stron za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub wynikowe szkody, straty lub wydatki powstałe w związku z tą stroną internetową lub jakąkolwiek podlinkowaną stroną internetową lub korzystaniem z niej. Trina Solar nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub wydatki związane z a) brakiem możliwości korzystania z tej witryny przez jakąkolwiek stronę, b) brakiem wydajności, c) jakimkolwiek błędem, pominięciem, przerwą, wadą, opóźnieniem w działaniu lub transmisji , d) wszelkie wirusy komputerowe oraz e) wszelkie awarie linii lub systemu, nawet jeśli firma Trina Solar została z wyprzedzeniem poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód, strat lub wydatków.

 

Brak relacji z klientem

Dostęp do tej strony internetowej nie wiąże się z żadnymi relacjami związanymi z klientami, doradczymi, powierniczymi lub zawodowymi z Trina Solar lub żadną inną osobą.

 

Linki do innych stron internetowych

Niniejsza witryna internetowa zawiera łącza do witryn internetowych osób trzecich. Linki te są udostępniane wyłącznie jako grzecznościowe i dla wygody gościa. Strony, do których prowadzą linki, nie są pod kontrolą Trina Solar. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do stron osób trzecich połączonych z tą witryną, robisz to w całości na własne ryzyko i ponosisz odpowiedzialność za podjęcie wszelkich środków ochronnych w celu ochrony przed wirusami lub innymi destrukcyjnymi elementami. Trina Solar nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności takich linków. Trina Solar nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub obrażenia wynikające z połączonych stron internetowych kontrolowanych lub oferowanych przez strony trzecie. Trina Solar nie popiera informacji zawartych na stronach internetowych osób trzecich. Trina Solar nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność lub zakłócenia spowodowane przez zewnętrzne strony internetowe oraz za wszelkie informacje, materiały, produkty lub usługi publikowane lub oferowane na takich stronach internetowych osób trzecich, do których prowadzą linki do tej strony internetowej.

 

Prawo właściwe

Uzyskując dostęp do tej witryny internetowej, zgadzasz się, że prawo Chińskiej Republiki Ludowej, bez względu na kolizję zasad prawa, będzie miało zastosowanie do wszystkich spraw związanych z tą witryną internetową i zgadzasz się, że wszelkie spory sądowe w związku z tą witryną internetową będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów w Changzhou, prowincja Jiangsu, Chińskiej Republiki Ludowej.

 

Odszkodowania

Zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Trina Solar, jej spółki zależne, stowarzyszone, dyrektorów, urzędników i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, wysuwanymi przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z korzystaniem przez Ciebie z witryny z naruszeniem przez Ciebie niniejszego Oświadczenia prawnego lub naruszeniem przez Ciebie jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

 

Oświadczenie "Safe Harbor"

Stosowane przez nas słowa „oczekiwać”, „przewidywać”, „szacować”, „prognoza”, „cel”, „plan”, „zamiar” i podobnych wyrażeń mają na celu identyfikację stwierdzeń dotyczących przyszłości. Chociaż te stwierdzenia reprezentują naszą aktualną ocenę tego, co może przynieść przyszłość, i uważamy, że te oceny są rozsądne, rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić ze względu na wiele ważnych czynników ryzyka, które są opisane w dokumentach SEC firmy Trina Solar.